UA-43606674-2
Bulbs and tubers Design

VÅRBLOMSTRENDE LØK OG TRENDER

I 2014 vil allium sannsynligvis være den aller mest trendy blomsterløken.

Du kan se det på hva som blir plantet og snakket om på diverse hagesider fra inn og spesielt utland. Men hvorfor det?

Kort om allium:

Karakteristisk form med store kuleformede blomster, finnes i mange høyder og farger, egner seg godt for planting i mindre formelle sammenhenger, i samplantinger med andre planter, og blomstrer på et tidspunkt hvor de andre løkblomstene er avblomstret, og staudene ennå ikke er i full blomstring. Liker sol og veldrenert jord, og er ettertraktede blomster for nektarsamlende insekter. Pass opp for snegler.

Ofte er det en kombinasjon av samfunnsmessige årsaker til at en trend dukker opp. Det mest kjente eksempelet er Christian Dior sin lansering av “New Look” i 1947, med volumiøse skjørt som gikk til midt på leggen. Da hadde en verden i krigstid vært preget av uniformering, rasjonering og nøkternhet med smal kvinnesiluett. Den nye trenden med timeglassfigur og volumiøse stoffer passet industrien perfekt i en tid som trengte økt forbruk og vekst for å få en etterlengtet velstandsøkning etter krigen.

Dette kan virke som en litt fjern paralell for alliumen, men jeg vil påstå at det også er samfunnsmessige bevegelser til at allium nå plutselig plantes i alles hager.

Forskning viser at bestanden av nytteinsekter  er mere enn halvert over store områder de siste årene.

Nytenkere innen agrikulturelle yrker har vært sitt ansvar bevisst, og presentert oss for alternative beplantnings løsninger for å styrke den naturlige bestanden av insekter. Som feks under sommer OL  2012 i London hvor enorme områder rundt idrettsanlegg ble bla.a. tilsådd med  ettårige sommerblomstmixer av kaliforniavalmue, ringblomster, kornblomster, enkle fløyelsblomster og valmuer.

At arrangørene satset på blomsterenger fremfor mere formelle blomster og plantearrangementer vakte stor oppsikt og som det lå mange års bevisst forskning bak prosjektet.

Minimalismen som designtrend innen arkitektur, interiør, mote og mat er i rask tilbakegang. “Shabby chic” bølgen med romantisk, litt rufsete innredning, baner vei for buskroser fremfor stilkroser, riddersporer  og solsikker fremfor stramme eviggrønne. “Cottage gardens” med tette beplantninger av prestekrager, akeleier, stokkroser og revebjeller, såkalte “gamle stauder”, er veldig moderne og gir fugler og insekter i nærmiljøet en kjærkommen oase fremfor velstelte plener og stramme hekker.

Andre krefter som skyver i samme retning:  Det er fokus rundt energibesparelser, tilsetningstoffer i mat og f.eks. parabener i kosmetikk.

Kjendis-jenter  erklærer kjøpestopp på klær, og skal sy og kjøpe brukt. Vi aksepterer i større grad å betale for lokal mat som ikke er fraktet halve kloden, og det er litt status å dyrke urter og grønnsaker selv. Alt dette  er brikker i et puslespill som fører til at det er en økende årvåkenhet rundt å ivareta det lokale biomangfoldet og deriblant nektarsamlende insekter.

Akkurat nå får miljøet god drahjelp av en småromantisk bølge i innredning, tekstiler og mote. Det skal vi være veldig glade for.
Kjøp allium, dere!
Vanlig spiseløk, Allium cepa,

Vanlig spiseløk, Allium cepa, som jeg glemte å ta opp fra jorden i fjor. Den blomstret flott.

Allium Nigrum

Allium Nigrum. Den lille grønne frøstanden i midten blir ofte sort. Hos meg blir den veldig spist av snegler.

Allium flavium

Allium flavium, kommer lett igjen og sprer seg her hos meg. Muligens fordi det er lett jord her? Pass opp for snegler!

allium_sphaerocephalon

Allium sphaerocephalon, egner seg veldig godt sammen med ettårige.

Allium sphaerocephalon

Kornblomster samplantet med allium.

allium in winter

Allium har dekorative frøhoder som gir karakter og pynter opp på vinteren også.

TRENDS IN SPRING FLOWERING BULBS
In 2014, Alliums is likely to be the very most trendy flower bulbs.

You can see that on what is being planted and talked about ON the various garden sites home and abroad. But why?

 Short about allium:
Characteristic shape with large spherical flowers found in many heights and colors, suitable for planting in less formal contexts, mixed groups of plants with other plants and bloom at a time when the other bulb flowers are faded, and the perennials are not yet in full bloom . Likes sun and well-drained soil, and are sought after flowers for nectar-gathering insects.
Often it’s a combination of social reasons why a trend emerging.

The most famous example is Christian Dior’s launch of the “New Look” in 1947, with a voluminous skirt that went to mid-calf. The world in wartime had been characterized by uniformity, rationing, and sobriety with a narrow silhouette for women. The new trend of an hourglass figure and a generous use of fabrics suited the time perfectly  with an industry who needed increasing in consumption and growth in order to get a long-awaited increase in prosperity after the war.

This may seem like a distant parallel of alliums, but I would argue that there are some social movements who explains why allium suddenly are planted in everyone’s gardens.
Research shows that the stock of useful insects is more than halved over large areas in recent years.

Innovators in agricultural professions have been aware of its responsibilities and presented us for alternative plantings solutions in order to enhance the natural populations of insects. For instance during the Summer Olympics 2012 in London, vast areas around sports facilities were sown with annual seed mixes with summer flowers as poppies, marigolds, and cornflowers among others.

Flower meadows rather than more formal flower and plant arrangements attracted much attention under the games. It was the result of years of successful and deliberate research on the subject.

Minimalism as a design trend in architecture, interiors, fashion, and food is rapidly declining. The “Shabby chic” wave of romantic, slightly scruffy furnishings, are paving the way for shrub roses over stem roses, delphinium, and sunflowers rather than rigid evergreens. “Cottage gardens” with dense plantings of daisies, columbine, hollyhocks and foxgloves, so-called “old perennials”, are very modern and provides birds and insects in the community a welcome oasis over manicured lawns and clipped hedges.

More forces that push in the same direction: Social attention is focused on energy savings, additives in food and for example parabens in cosmetics.

Celebrity girls declare “shopping stop” on clothing and wish to sew and purchase used. We agree to pay somewhat more for local food that is not is brought halfway across the globe, and there is some prestige in growing your own herbs and vegetables yourselves. All of this is pieces of a puzzle which lead to that there is a growing awareness around safeguarding local biodiversity and that is including nectar-gathering insects.

Just now the environment benefits by a small romantic wave in decor, textiles and fashion. We will be very happy. Buy allium, guys!


 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply