UA-43606674-2
Everyday life

HAGE ER LITT TRENDY!

Trenger du en interesse utenom familie, unger, jobb og drøvtygging i sofaen med nettbrettet? Da synes jeg du sterkt bør vurdere hage og eller planter som en ny hobby.

For det første får du frisk luft og mosjon, du kan dyrke snittblomster til vaser, grønnsaker til middagen, og du kan gjøre omgivelsene hyggelig for deg selv og andre. Det er også et interessant samtale-emne med venner og bekjente.

Hvis du har unger så kan de tulle rundt ute i hagen sammen, eventuelt hjelpe deg litt og dere får pratet litt sammen. Eller kanskje din bedre eller dårligere halvdel kan bidra sammen med deg? Kanskje du har en gammel slektning du ikke har sett på lenge? Selv om folk er gamle, har de stort sett godt av å være ute i frisk luft og bevege seg rundt, men selvsagt akseptere de begrensninger som alderen gir.  Du kan parkere de i en fluktstol med et teppe, så kan du pusle rundt. Så blir det ikke så kjedelig for noen av dere.

Barn elsker (akkurat som voksne) å føle seg verdifulle og gjøre viktige ting. Hvis de med litt veiledning kan så sukkererter, en krukke med ringblomster, rake plen, bære stein, plukke løvetann eller gjøre en eller annen aktivitet sammen med deg så er mye bra gjort. Da spiller egentlig resultatene av deres felles bestrebelser en underordnet rolle. Slik vi lever i dag organiserer vi oss bort fra avslappende tid sammen både både gamle og unge.

Reklamen [symple_highlight color=”gray”]”Stille i bilen TV” [/symple_highlight]er et strålende eksempel som jeg skjærer tenner av hver gang jeg ser den. Den reklamen er så fordummende og stigmatiserende for både foreldre og unger at det sjokkerer meg at ingen andre reflekterer over dette! Så fikk jeg sagt det også.

Ingen av mine fire barn har noen brennende interesse for hage eller planter. Men de er veldig glade i mat, slik at uansett hva de leser og lager av mat-og drinkeoppskrifter, så dukker det fjasete grønne vekster opp på radaren deres. Som lakrisrot, peppertyper, stevia, quinoa, ingefær, urter og spireblandinger. Bare yngstemann Torstein (19) elsker en real vekst som poteter over alt på jord (forstå det den som kan, O.o).

Men de har alle glede av vakre og spennende vekster, av rare insekter, ingen er redd for veps og de skjønner at økologisk ikke nødvendigvis er det samme som bærekraftig.

Og de liker å være ute. Ingen av de er noen ihuga “friluftsmennesker”. Laaangt i fra. Men de liker å grille, ta en øl i solveggen, gå på sopptur, stå brett, wakeboard, og generelt leke ute. Og jeg får faktisk fortsatt hjelp i hagen. Også nå som de er voksne.

Dette er ment som en betraktning på at uansett hvor lite du interesserer deg for hva som gror i verden og ikke minst hvordan plantenes vekstvilkår er, så har det betydning på hva du foretar deg, spiser, ditt velvære, dine menneskelige omgivelser og din egen både fysiske og mentale helse på lang sikt. Og at du ved minimal innsats (iallefall i sommerhalvåret), kan øke både bevisstheten og trivselen til omgivelsene dine, dessuten  servere, spise eller gi bort selvdyrkede grønnsaker til venner og familie.

Og det trenger ikke å være slik at du må på weekendtur til New York, eller ta en uke i Malaga for å kose deg med familien. Dere kan møtes i en park, eller på en plen, og bare gjøre ting vi har glemt vi kunne gjøre. Kaste pil, skyte på blink, picnic, lage mat, leke med hunden, eller gå en tur. Vanskeligere er det faktisk ikke. Det er er opp til oss voksne å sette betingelsene for livet vårt med familien, ikke de kommersielle interessene som tjener penger på at vi tror på hva de sier.

Spesielt lettlurte er vi det når disse interessene gir oss en lettvint løsning.

rosebed

 

GREEN IS THE NEW BLACK

Need an interest outside of family, kids, work and slack on the couch with your IPad? Then I think you should strongly consider gardening and plants as a new hobby.

First of all, you get fresh air and exercise, you can grow cut flowers for vases, vegetables for the dinner and you can make the surroundings pleasant for yourself and others. Gradening, plants an vegetables is also an interesting conversation topic (yes seriously!) with friends and acquaintances. If you have kids then they can mess around in the garden with you, or help you and you can chat a little with them. Or maybe your better half wants to help with you? Perhaps you have an old relative you have not seen for a long time? Although people are old, they generally benefits greatly from being outside in the fresh air and move around, although they obviously must accept the limitations that age necessarily provide. You can park them in a deckchair with a blanket, then you can carry on with your tasks. Then it will not be so boring for any of you. It’s a trick I’ve used.

Kids love (just like adults) to feel valuable and do important stuff. If they with a little guidance from you can be sowing sweet peas, a container with calendula, rake the lawn, carry some rocks, picking dandelions or do some activity together with you its the best that can happen. The real results of results of your joint efforts counts as a subordinate role if you both have had e good time together. Today we organize ourselves away from the relaxing time together both young and old.

The advertisement [symple_highlight color = “gray”] “Silence in the car TV” [/ symple_highlight] is a great example and I gnash my teeth together every time I see it. The commercial is so stupid and stigmatizing for both parents and kids that it shocks me that no one reflects on this! 

None of my four children have a passion for gardening or plants. But they are very fond of food, so no matter what they are reading and makes of food and drink recipes, along comes the ridiculous greenery up on their radar. As licorice root, pepper types, stevia, quinoa, ginger, herbs and sprout mixtures. Only the youngest Torstein (19) love real growth as potatoes.

But they all enjoy beautiful and interesting plants, rare insects, no one is afraid of wasps and they realize that organic is not necessarily the same as sustainable.

And they like to be outside. None of them are some avowed “outdoor enthusiasts”. On the contrary. But they like to barbecue, have a beer in the sun, go hiking, snowboarding, wakeboarding, and generally play outside. Also as adults.

This is intended as a slightly slanted view on that no matter how little it interest you, what’s growing in the world, and how plant growth conditions are, the significance of what you are eating, your well being, your human environments and your own physical and mental health will be affected in the long term. With minimal effort (at least in the summer), you can raisi both awareness and well-being of your surroundings, besides serving, eat or give out self grown vegetables to friends and family.

We dont need the weekend trip to New York, or take a holiday in Malaga to enjoy yourself with your family. You can meet up in a park or on a lawn, and just do things we forgot we could do. Throw dart, shooting at targets, picnic, cook, play with the dog or take a walk. It isn’t harder that that. It is up to us adults to set conditions of our life with the family, not the commercial interests that make moneym on that we believe in what they say.

We are especially gullible when these interests gives us an easy solution.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply