UA-43606674-2
Newbie Seeds and propagation

SLIK BEHANDLER DU FRØSPIRENE DINE

Når de første små grønne spirene dukker opp av jorden må du med en gang sette spirene lyst.

Det er ikke sikkert at alle frøene har spirt ennå, men du må allikevel flytte esken med frøspirene til et lyst sted. Dette er det utfordrende punktet med å ha startet våren tidligere innendørs. Det er fortsatt kaldt ute, og altfor varmt innendørs til at spirene kan stå hvorsomhelst. Du kan rigge deg til i en vinduskarm på et kjølig og lyst rom.

Du kan gjerne rulle ut aluminiumsfolie bak plantene slik at så mye av lyset fra vinduet reflekteres ned på spirene også fra “den mørke siden”. Husk at du må fjerne plasten som dekket esken før frøene spirte.

Du må huske og snu eskene med frøspirene ofte, fordi du vil se at de snur seg veldig etter lyset. Blir plantene dine veldig lyse, lange og strenglete, så får de for lite lys. Da må du senke temperaturen, og forsøke å gi spirene dine bedre lysvilkår. Litt strantne går greit, men hvis de vokser for fort, og blir veldig bleke, så blir de svært lite motstandsdyktige mot sykdom og råte.

Det beste er selvsagt et oppvarmet drivhus eller vekstlys i kjelleren. Jeg har et helt vanlig nokså langt, dobbelt lysrør i kjelleren hvor spirene blir plassert.

Siden endel planter (som tomater) krever noen timer mørke hvert døgn for å bære godt og ha tilfredstillende vekst, har jeg satt en timer på stikk-kontakten til lysrøret. Jeg skjekker innom hver dag for se at de har det ok, og at de små spirene ikke tørker ut. Frøspirene trenger fortsatt ikke noe ekstra gjødsel. Noe har de med seg i frøet, og noe vil det fortsatt være i jorden, selv om såjord ofte er mere næringsfattig enn vanlig plantejord.

Du kan se at sisse små frøplantene av Cosmos er litt lange. Ideelt sett burde de ha vært mørkere i fargen og mere kraftig.

Du kan se at sisse små frøplantene av Cosmos er litt lange. Ideelt sett burde de ha vært mørkere i fargen og mere kraftig.

Her er de på vokseplassen. Det gikk jo greit selv om spirene var strantne. Det er de hvite blomstene til venstre i bildet.

Her er de på vokseplassen. Det gikk jo greit selv om spirene var strantne. Det er de hvite blomstene til venstre i bildet.

HOW TO TREAT YOUR SEEDLINGS

When the first small green seedlings are popping out of the ground, you must immediately place the tray bright and a tad cooler.

Even if not all the seeds have germinated, you still need to move the box with the seedlings to a bright spot. The challenge regarding the start of spring indoors. is that it’s still cold outside, and too hot indoors for seedlings to stand anywhere. You can rig up to a windowsill in a cool, bright room. Roll out aluminum foil behind the plants (towards the room) so that as much of the light from the window are reflected onto the seedlings also from “the dark side”. Remember to remove the cover you kept over the tray before the seedlings sprouted..

You must remember to turn the trays with seedlings often, because you will see that they are bending their small skinny stalks towards the source of light. If your plants gets very pale and tall   they get too little light. You have to try to lower the temperature, and give your seedlings better light conditions. They can take to be a little skinny, but if they grow too fast and become very pale, they become less resiliant to disease and decay.

The best is of course to place the seedlings in a heated greenhouse or under growth light in the basement. I have a double fluorescent lamp in the basement where the seedlings are placed. Since some plants (like tomatoes) requires some hours of darkness each day to give good crops and have satisfactory growth, I place a timer on the electricity socket of the fluorescent lamp. I’ll check every day to see that the seedlings are moist and ok. The seedlings will still don’t need any extra fertilizer. Some fertilizer do they keep with them in the seed, and some will remain in the soil, although soil to sow in is often more nutrient poor than normal planting soil.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply