UA-43606674-2
Newbie Seeds and propagation

SLIK SÅR DU FRØ

seedpackets
Sår du sommerplantene dine selv har du mye større valgfrihet i hva du kan plante i hagen. Du får alltid kjøpt utplantingsklare planter på hagesentrene, men utvalget er naturlig nok begrenset til hva det er mest etterspørsel etter og hva som tåler å stå i hagesenteret i mange uker før utplanting.

Jeg tenker jo at det er bare å slenge noen frø i jorden, men det er jo ikke så lett hvis du ikke har gjort det før. Jeg lager en punktvis liste:

 • Bruksanvisning-Les alltid anvisningen på frøpakken. Mange frøfirma har blitt veldig flinke til å skrive utfyllende såbeskrivelser på pakken. Du kan også ofte finne mange gode tips på frøforhandlernes nettsider.
 • Jordkvalitet-Jorden må være ugress-og sykdomsfri. Kjøp jord på pose. Du finner jord merket spesielt egnet for å så i. Steril jord gjør at du slipper en masse sykdommer som ellers fort slår ut de dyrebare spirene dine. Jorden må være fuktig, ikke for tørr og ikke for våt. Klapp jorden forsiktig sammen (men ikke for hardt) og lag et jevnt underlag for frøene du sår.
 • Såbeholder-Jeg sår i  gammel plastemballasje som jeg vasker grundig med såpevann. Jeg blir så utrolig provosert av de kjempekostbare grønne brettene som vi planteelskere blir avspist med i butikken! De er som oftest laget i elendig plast, som tåler dårlig lys, og blir sprø og stygg etter et par-tre års bruk. Jeg kan gjerne kjøpe dyrt, men da må gjenstanden vare lenge, lenge! Prinsipielt kan du så i alle slags plast og voksede papircontainere som er dypere enn ca åtte cm.
 • Sådybde-Varierer med type frø. Grei tommelfingerregel hvis du er usikker er å  dekke med jord over frøet tre ganger diameteren på selve frøet. Noen frø trenger lys for å spire, andre vil ha det mørkt. små frø (som Lobelia og Petunia) kan såes på jordoverflaten. Jeg dekker ofte med vermiculite som er sterilt og hindrer råte i 3-4 mm tykkelse. Les på frøposen hvis du er i tvil!
 • Tidspunkt– Se på frøposen. Når du skal så varierer med plantetypene og når du kan plante ut plantene. Mange ettårige planter vi har i hagen trenger en lengre voksesesong enn hva vi egentlig kan tilby med vårt klima. Derfor starter vi innendørs. Nå i midten av mars er det nesten for sent til feks. paprika, siden planten trenger så lang utviklingstid.
 • Merk pottene med frø – Navn og gjerne dato. Det hjelper deg med å holde oversikt.
 • Ventetiden– Når frøene er sådd, ferdig merket og fuktet, kan du legge klar eller hvit plast rundt esken for å holde på fuktigheten. Generelt spirer frøene best ved en temperatur på mellom 18-24 grader. Jeg setter krukkene på badegulvet med en rist mellom flisene og bunnen av frøkrukkene for å være sikker på at det ikke blir for varmt. Noen frø trenger varmebehandling eller såkalt stratifisering for å spire, men det går jeg ikke i detalj om her. Sjekk frøbeholderne hver dag. Hvis de har begynt og spire må du sette de lyst og ved litt lavere temperatur med en gang.
seeds_how_to_3

øvemunn har små frø. Jeg strør de på overflaten av jorden, drysser litt Vermiculite på overflaten, vanner forsiktig, dekker med plast og setter esken varmt. Jeg sjekker hver dag om de har begynt og spire.

seeds_how_to_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løvemunnspirer

Slik ser løvemunn ut som småplanter. Når de står så tett er det større fare for råte og sykdom. Jeg prikler de ut slik at de får større plass når de har fåttt et par flere blader enn frøbladene. Men å så så tett gjør at jeg sparer plass innendørs.

Løvemunn i blomstring. Også en bra snittblomst.

Løvemunn i blomstring. Også en bra snittblomst.

 

 

 

 

 

 

 

HOW TO SOW SEEDS

If you sow your own plants you have a lot more varieties to choose in on what you can plant in the garden. You can always buy ready made plants at garden centers, but the selection is, limited to to what kind of plants is most demand for and what can stand in the garden center for many weeks before planting without withering.

I make a point-wise list in how you do it:

  • Instructions-Always read the instructions on the seed pack. Many seeds merchants have been very good at writing as detailed descriptions of the package. You can often find many great tips on seed dealers’ websites.
  • Soil quality-Soil/compost must be weed and disease free. Buy soil from the store.  If you sow in sterile soil you don’t have to worry about diseases and rot that otherwise quickly would kill the precious seedlings yours. Soil must be moist, not too dry and not too wet. Pat the soil gently together (but not too hard) and create an even ground for the seeds you sow.
  • Trays/containers– I’m sowing in old plastic containers that I wash thoroughly with soap and water. I get so incredibly angered by those costly green trays that we plant lovers are being offered in stores. They are usually made of poor plastic, which has low tolerance for sunlight, and becomes brittle and nasty after two or three years of use. I can happily buy something expensive, but then the object have to last several years! You can sow in all kinds of plastic and waxed paper containers that are deeper than about eight cm.
  • Sowing depth of seeds-Varies with the type seeds. Rule of thumb if you are unsure is to cover the soil over the seed three times the diameter of the seed. Some seeds need light to germinate, others wants total darkness. Small seeds can be sown on the soil surface. I often cover with vermiculite which is sterile and prevents rot in 3-4 mm thickness. Read on the seed bag if in doubt!
  • Time of sowing-Varies with plant types and when you can to plant the plants outside. A lot of annuals we have in the garden needs a longer growing season than we really can offer our climate. That is the reason of why we start the germination indoors. 
  • Make nametags – Name and date for sowing. It helps you to keep track.
  • The waiting time-When seeds are sown, ready labeled and watered, you can take some clear or white plastic around the tray to retain moisture. In general seeds germinate best in a temperature between 18 to 24 degrees. I place the trays on the bathroom floor with a grate between the tiles and the bottom of the containers with seeds to be sure it does not get too hot. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply