UA-43606674-2
Roses

SLIK STELLER DU ROSER

Enkel rosepleie gjennom hele året. Hvis du fordeler tiden du må bruke på rosestell av 10-15 roser (etter jord forberedelser og planting) over et år, blir det neppe mere enn 10 timer.
Vår:
 • Beskjær rosene etter den siste frosten. Fjern grener som er eldre enn 4-5 år, døde, og svake.
 • Fjern ugress og vekster som skygger for rosen. Fjern også visne roseblader fra året før som kan være sykdomsbærere.
 • Tøm en bøtte (minst 10 l) med kugjødselkompost eller tilsvarende rundt roten. Rot det gjerne litt inn i jordoverflaten.
Sommer:
 • På forsommeren kan hver rose få en neve Blåkorn, hønsegjødsel eller tilsvarende.
 • Sørg for at den får vann hvis det blir veldig tørre perioder.
 • Luk vekk ugress og dominerende nærliggende vekster.
 • Under blomstringen kan du fjerne visne blomster for å stimulere til ny knoppskyting.
 • Er det luseangrep kan du dra fingrene langsomt over alle skudd og knopper, og gjenta det i noen dager. Det rydder greit opp. Noen bruker også sprøytemidler eller grønnsåpevann.
 • Ved soppangrep kan du fjerne angrepne blader og sørge for at det er god luftsirkulasjon rundt rosestilkene. Du kan også sprøyte..
Høst:
 • Fjern visne roseblader som kan være sykdomsbærere.
 • Altfor lange grønne skudd skjærer du tilbake med minst 1/3 for å hindre snø- og vindbrekk, og for å stimulere til avmodning før vinteren.
 • Tøm en bøtte med kugjødselkompost eller tilsvarende godt opp rundt rosestammene etter den første frostnatten.
Vinter:
Hvordan du planter roser,litt om klatreroser[, forskjellige rosetyper og hardføre roser finner du disse linkene.
"Rhapsody in Blue" rett før hovedblomstringen.

“Rhapsody in Blue” rett før hovedblomstringen.

Bladlus på blomsterknopp.

Bladlus på blomsterknopp.

New Dawn er en yndling.

New Dawn er en yndling.

"Louise Odier" plantet mellom steiner og eng.

“Louise Odier” plantet mellom steiner og eng.

HOW TO CARE FOR ROSES

Simple rose care throughout the year. If you distribute the time you have to spend on rose care on 10 to 15 roses (after soil preparation and planting) over a year, it is hardly more than 10 hours.
Spring
 • after the last frost. Remove branches that are older than 4-5 years, dead, and weak. 
 • Remove weeds and vegetation that shades the rose. Also remove faded rose leaves from previous year which can be disease carriers. 
 • Give each rose a bucket (at least 10 l) with well rotted cow manure or similar compost or similar around the root. Mulch it slightly into the ground.
Summer
 • In early summer, give each rose a handful “Blåkorn” granulated chicken manure or equivalent. 
 • Water in dry spells. 
 • Weed and control dominant nearby plants. 
 • During the flowering period remove faded flowers to encourage new budding. 
 • Are there aphids, drag your fingers slowly over all shoots and buds. It cleans up alright if you repeat it a couple of times. Some people also use pesticides or soap water. 
 • At fungal attacks can remove affected leaves and make sure there is good air circulation around the rose stems. You can also use fungicides.
Autumn
 • Remove faded rose petals that can be disease carriers. 
 • Cut bak long green shoots with at least one third to prevent snow and wind break and to stimulate the shoots to mature before winter. 
 • Pour a bucket of well rotted cow manure, compost or similar well up around the rose stems after the first frost night.
Winter:

Delicate roses must be covered with burlap, fir branches or similar after the frost has set.

 
How you plant roses, some stuff about climbing rosesdifferent rose types and hardy roses in this links.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply