UA-43606674-2
Vegetables

VIL DU DYRKE DINE EGNE ASPARGES?

Aspargesskudd.
Jeg trenger vel ikke å reklamere for asparges? Kjempegodt, kjempesunt og kjempelekre planter! Ikke bare det, men det er kjempeenkelt å dyrke.

Det eneste minuset er at du må vente i to til tre år før du høster noen skudd. Asparges er en flerårig plante som du kan dyrke på det samme stedet i opptil 20 år. Den er hardfør, men trenger sol og kraftig kompostjord. Jeg har dyrket asparges både i Asker og i Trondheim, det ble langt mindre skudd i Trøndelag, og det skyldes nok en kortere sommer. Men plantene overvintret greit.

Aspargesplanten har vakre, litt eksotiske fjæraktige blader som er veldig flotte å sette i en vase. Sammen eller uten andre blomster. Dessuten er det hyggelig å høste egne grønnsaker om våren hvor de andre grønnsakene stort sett er bare spirer.

Pass opp for snegler!

Slik gjør du:
 • Sett av et sted i hagen hvor røttene kan stå i fred lenge. Velg et solrikt sted med så lite flerårig ugress som mulig siden aspargesrøttene har grunne røtter og har det best hvis de får stå mest mulig i ro. Velg hannplanter da hunnplantene setter fine røde bær som de bruker masse energi på istedenfor kraftige skudd.
 • Spa opp og fyll i masse kompost, gjødsel eller annet organisk materiale. Som på rabarbra bruker vi hele skuddet, slik at planten må tilføres så mye næring som mulig.
 • Plant barrotsplanter som du får kjøpt på hagesentrene  på våren minst 20 cm ned i jorden, med 30 cm avstand mellom aspargeskronene. Spre forsiktig ut røttene ved planting.
 • Vann og luk ugress med jevne mellomrom. Støtt gjerne opp aspargesbusken i løpet av sommeren.
 • Gjødsle høst og vår, gjødsle også etter høstingen av skudd. Mulch gjerne på våren med kompost eller tilsvarende.
 • Etter to til tre år kan du ta et par skudd fra hver krone. Høstingen foregår i april, mai, starten av juni. Skjær av skuddet et par cm under jordoverflaten. De påfølgende årene kan du høste flere ganger og mere, men sørg for å ikke utarme plantene.
Et aspargesskudd som kan høstes om et par dager.

Et aspargesskudd som kan høstes om et par dager.

Her er aspargeskronene mine første året etter planting.

Her er aspargeskronene mine første året etter planting.

Et skudd som har kommet litt for langt til at det kan høstes.

Et skudd som har kommet litt for langt til at det kan høstes.

Slik ser en av aspargeskronene ut i år, to år etter planting.

Slik ser en av aspargeskronene ut i år, to år etter planting.

Aspargesplanten blir nokså store og vide,men veldig dekorative. Bladene er fjæraktige og flotte i vaser.

Aspargesplanten blir nokså store og vide,men veldig dekorative. Bladene er fjæraktige og flotte i vaser.

DO YOU WANT TO GROW YOUR OWN ASPARAGUS?

I guess I do not need to advertise asparagus? Really good, super healthy and fight gorgeous plants! Not only that, but it’s really easy to grow.

The only drawback is that you must wait two to three years before you harvest some shots. Asparagus is a perennial plant that can grow in the same place for up to 20 years. It is hardy, but need sun and heavy compost soil. I’ve grown asparagus both in Asker and Trondheim, it was far less shots in Trøndelag, and it is probably due to a shorter summer. But the plants overwintered fine.

The asparagus plant has beautiful, slightly exotic feather-like leaves that are very nice to put in a vase. Together or without other flowers. Also, it is nice to harvest its own vegetables in spring where the other vegetables are mostly just sprouts.

Watch out for snails!

Here’s how:
 • Find a place in the garden where the roots can be left alone for a long time. Choose a sunny spot with as little perennial weeds as possible since asparagus roots have shallow roots. Select male, not female plants who waste a lot if energy on  fine red berries instead of powerful shots. 
 • Dig and fill in lots of compost, manure or other organic materials. Like the rhubarb, we use the whole shot, so the plant must be supplied with as much food as possible. 
 • Plant bare-root plants that you can buy at garden centers in the spring at least 20 cm into the ground, with 30 cm distance between each asparagus crowns. Carefully spread out the roots when planting. 
 • Water and weed regularly. 
 • Fertilize fall and spring, fertilize also after the harvesting of the shots. Mulch in spring with compost or equivalent.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply