UA-43606674-2
Acid loving plants

BESKJÆRING AV RHODODENDRON

Rhododendron er en delvis eviggrønn slekt av busker som de fleste kjenner på grunn av den fantastiske vårblomstringen i skarpe farger. Ikke glem at de eviggrønne sortene er svært dekorative med sine blanke, mørkegrønne blader resten av året også.

De er både skjermende og dekorative, samtidig som de kan spille et rolig bakteppe de 11 månedene de ikke er dekket av blomster.

Rhododendron trenger ikke beskjæring i utgangspunktet, men om du kjenner at noe bør gjøres med busken,  er det nå når blomstringen snart er over  i juni, at du skal gjør det du må. Om du har mindre busker som du vil ha stor så fort som mulig gjør du lurt i å fjerne de visne blomstene.

For å få en naturlig formet busk skal du ikke beskjære mye, bare fjerne eventuelle veldig lange sideskudd som henger iveien, eller som gjør busken fullstendig uproposjonert.

Etter min erfaring bryter den greit både fra nokså gammel, brun ved, og fra yngre, grønne grener. Bare pass på at ikke resultatet fremstår for jevnt, en rhododendronbusk som er altfor “frisert”, fremstår fort som veldig kunstig med de svære blomstene sine.

Azalea er også en del av rhododendronslekten, og er stort sett bladfellende men med flotte blomster de også. Buskene blir fort litt rotete og stive, men bladene får fantastiske høstfarger. I Japan blir mange av disse sortene hardt klippet til nesten som buksbom, men jeg har ingen av disse sortene, og det eneste jeg gjør er å fjerne døde, skadde eller veldig håpløse grener akkurat som på alt annet. Mulig jeg topper et grønt, nytt sideskudd i farten, fordi de har det med å skyte opp plutselige, lange skudd som gjør busken ennå mere rotete.

Her kan du lese mere om stell av rhododendron.

Rhododendron blomstrer tidlig, og er så fargesterk at du skal tenke litt over hvor du plasserer de.

Rhododendron blomstrer tidlig, og er så fargesterk at du skal tenke litt over hvor du plasserer de.

Her fjerne jeg frostskadde grener på oversiden av et nytt skudd.

Her fjerne jeg frostskadde grener på oversiden av et nytt skudd.

Her kan du se at azaleaen vokser rotete! men de har vakre blomster og flotte høstfarger.

Her kan du se at azaleaen vokser rotete! Men de har vakre blomster og flotte høstfarger.

Visne blomster kan du med fordel fjerne fra mindre busker. Det gir mere næring til busken, og den ser langt penere ut.

Visne blomster kan du med fordel fjerne fra mindre busker. Det gir mere næring til busken, og den ser langt penere ut.

Pass på at du ikke brekker av de nye skuddene som kommer på undersiden av blomsten.

Pass på at du ikke brekker av de nye skuddene som kommer på undersiden av blomsten.

HOW TO PRUNE RHODODENDRONS

Rhododendron are a semi-evergreen genus of shrubs that most people know because of the wonderful flowering in the spring. But keep in mind that the evergreen varieties are highly decorative with its shiny dark green leaves rest of the year too.
They are both sheltering and decorative, while also playing a quiet backdrop the 11 months they are not covered in flowers.

Rhododendrons do not need pruning in the first place, but if you feel something should be done with the bush, it is now when the flowering soon will be over in June, you should do whatever you need. If you have smaller bushes, they will benefit greatly if you remove the faded flowers.

For a naturally shaped shrub do not prune much, just remove any very long side shoots that make the bush look completely unevenly.

In my experience it breaks new shoots  fairly good both from old brown wood, and from young, green branches. Just make sure the result appears to slick. Rhododendrons that is too “styled”, appears very artificial, with its huge her flowers.

Azalea is also part of the rhododendrons genus, and are mostly deciduous but with lovely flowers too. The bushes appears a bit messy and stiff after a while, but the leaves gets wonderful autumn colors. In Japan, many of these varieties (small leaved) are hard trimmed almost like boxwood, but I have none of these varieties, and the only thing I do is to remove dead, damaged wood as on everything else. Maybe I tip-prune green, new shoots, because they sometimes shoots up one or two  long shots that make the bush looks yet more messy.

Here you can read more about the care of rhododendrons.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply