UA-43606674-2
Newbie

SLIK VANNER DU BEST

Hvor lenge må sprederen stå på i potetåkeren til det er gjennomvannet? Hvis jeg reiser bort, hvordan kan jeg forhindre at nyplantede trær, blomster og busker dør hvis det blir varmt og tørt? Hvilke vekster er viktige å vanne når det er en tørr periode? Kan jeg se om en plante er tørkesterk eller ikke?

Vann er stort sett et knapphetsgode. Det er vår plikt å ikke sløse med vann, og bruke det med fornuft.

Her er noen punkter med tips om hvordan du kan vanne klokere, og slippe å vanne så mye.

 • Jordens beskaffenhet betyr mye om hvor ofte du må vanne. Har du sandholdig lett jord, så holder ikke den særlig godt på vannet, og du må vanne oftere enn feks på tung moldjord. Ved å øke mengden organisk materiale i jorden, ved å tilføre kompost, husdyrgjødsel, løv, torv osv. gjør du livet enklere for deg selv og plantene. Organisk materiale fungerer som en svamp som holder på vannet til plantene trenger det fremfor sandjord som vannet er lett tilgjengelig i, men deretter renner vannet vekk.
 • Vann skikkelig når du første gjør det. Hvis ikke ligger planterøttene rett under overflaten for å vente på det lille vannet som kommer, fremfor å søke nedover og utover for å vinne mest mulig fuktighet selv.
 • Du trenger ca 10 l vann til å gjennomfukte en kvadratmeter jord.
 • Er det skikkelig tørt, og du har et nyplantet tre, vann gjerne med to kanner (20 l). Da er jorden grundig gjennomvannet, og du kan gjenta vanningen om 6-10 dager avhengig av klimaet.
 • Bruker du spreder, kan du sette ut en flatbunnet plastboks (jorbærkurv?) som vannmåler. Når det er to gode fingerbredder med vann i boksen bør jorden være gjennombløt.
 • Vann skyller vekk sårt tiltrengte vitaminer og mineraler fra jorden, så ikke la vannet stå og renne meningsløst lenge.
 • Av nyttevekstene kan det være lurt å vanne over når fruktene starter å svelle. Jordbær, bringebær, poteter, bladgrønnsaker, bønner og erter.
 • Hvis plenen er tørr, ikke klipp den! Hev også klippehøyden på klipperen slik at gressrøttene ligger i skygge, og ikke blir utsatt for ytterligere stress.
 • Legg ut svette-slanger eller dryppvanning der du virkelig trenger det som på nyplantede hekker (Se hovedbildet). Det er en mye mere presis måte å vanne på enn om du setter på en spreder.
 • For å forhindre mest mulig fordamping, vann enten på morgenen eller på kvelden.
 • Hvis du har plantet et ny busk, lag et svakt søkk inn mot busken fra alle kanter. Da får du lettere vannet uten at vannet renner vekk fra busken/treet duskulle vanne.
 • Er det veldig tørt der du bor, velg deg mere tørkesterke vekster. Planter med hårete, kjøttfulle blader, voksaktige små blader, pyntegress, lyng, middelhavsurter som timian, oregano, lavendel.
 • Det beste er å vanne med en vannkanne med sprededyse. Da vet du akkurat hvor mye vann du har gitt planten.
 • Hvis du har plantet et nytt tre/busk/hekk, vann den grundig. Deretter legger du et ca 7 cm tykt lag med oppkuttede fliser, bark, kompost, gressklipp på overflaten i god omkrets rundt planten. Dette vil holde godt på fuktigheten, (og forhindre ugressvekst) og være ditt beste hjelpemiddel til å minske mengden hagearbeide både på lang og kort sikt.
Et ekstra kar under nedløpsrøret kan gi deg litt surere vann til surjordsplantene. Eler til puddelen..

Et ekstra kar under nedløpsrøret kan gi deg litt surere vann til surjordsplantene. Eller til puddelen..

 

HOW TO WATER WISELY

For how long must the sprinkler water the potato field until it’s thoroughly watered? If I am on vacation, how can I prevent recently planted trees, flowers and shrubs die if it gets hot and dry? Which crops are important to water when there is a dry period? Can I tell if a plant is drought resistent or not?

Water is generally a scarce resources. It is our duty to not waste water, and use it with care.

Here are some points with tips on how to irrigate wiser and dropping to water so much.

 • Soil type and conditions are of great importance for how often you need to water. Do you have sandy soil, it doesn’t have a water holding capacity as if you have clay soil and you need to water more often. By increasing the amount of organic matter in the soil by adding compost, manure, leaves, peat etc. you make your life easier for yourself and the plants. Organic matter acts like a sponge that retain water the plants needs, rather than sandy soils where the water is readily available, but then the water flows away.
 • Water properly when you first do it. An inadequate watering encurage the roots to grow below the surface waiting for the little water that comes, rather than seek downward and outward to gain moisture itself.
 • You need about 10 liters of water to drench a square meter of soil.
 • If its really dry and you have a newly planted shrub, water preferably with two cans (20 l). When the soil is  thoroughly watered, you can repeat the watering  in about 6-10 days depending on the climate.
 • Do you use a sprinkler, you can put out a flat-bottomed plastic box to measure the water. When there are two good finger widths of water in the box, the soil should be soaked.
 • Water washes away much-needed vitamins and minerals from the soil, so do not let the water flow pointlessly long.
 • Its important to water some of your crops when fruits start to swell. Strawberries, raspberries, potatoes, leafy vegetables, beans and peas.
 • If your lawn is dry, Do not mow it! Raise the height of the mower blade so grass roots are shaded and not exposed to additional stress.
 • Use seep hoses  or drip irrigation where you really need it as on recently planted hedges (see main image). It is a much more precise way to water than if you use a sprinkler.
 • To prevent possible evaporation, water either in the morning or in the evening.
 • If you have planted a new shrub, make a slight dip around the shrub from all sides. Then you can water easier without the water drains away from the shrub.
 • Is it very dry where you live, then you should choose more droughts tolerant growths. Plants with hairy, fleshy leaves, waxy, or small leaves, ornamental grasses, heather, Mediterranean herbs such as thyme, oregano, lavender.
 • If you have planted a new tree / shrub / hedge, water it thoroughly. Then add approximately 7 cm thick layer of chopped tiles, bark, compost, grass clippings on the surface in a good perimeter around the plant. This will keep  in humidity, (and prevent weed growth) and aid you to reduce the amount of garden work both on short and long term.

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  HUSKELISTE FOR JULI | publicpollen
  July 1, 2014 at 3:01 pm

  […] i Juli: Forberede alle vekster både inne og ute for en eventuell ferieavvikling, Luke ugress, vanne om det er tørt, følge opp eventuelle plantesykdommer og skadedyr, fjerne visne blader og […]

 • Reply
  NÅR DET ER BEST Å VÆRE I SKYGGEN | publicpollen
  August 3, 2014 at 3:01 pm

  […] hvordan du får mest mulig ut av vanningen din i hagen her. Og hvordan du kan forberede hagen din for varmt vær […]

 • Leave a Reply